Lezing onderzoek dorpsterp Wijnaldum

Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum hield in samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Barradeel vrijdag 25 november een lezing over de Wijnaldumer dorpsterp.

Archeoloog Gerard Aalbersberg hield een lezing over het onderzoek over de opgravingen die in april van dit jaar zijn uitgevoerd in Wijnaldum. Het onderzoek over de opgravingen, ten zuiden van het Tsjerkepaed, leverde verrassende resultaten op. Er werd een verschijnsel onderzocht dat uit eerder booronderzoek naar boven was gekomen. Van het dunne humeuze laagje, dat gevonden is op enige diepte onder het maaiveld, werd gedacht dat het om een akkerlaagje uit de Romeinse tijd ging. Maar, uit de vondsten die tijdens de opgravingen zijn gedaan blijkt dat dit laagje jonger is, uit de Middeleeuwen.

Analyses van het laagje en de lagen eronder en -boven moeten meer duidelijkheid geven over het ontstaan van dit laagje. Vondsten uit de laag wijzen erop dat deze laag waarschijnlijk in de 13e/14e eeuw na Chr. is opgeworpen. Dit betekent dat de terp van Wijnaldum een stuk groter is dan gedacht.