Project-update Friese terpdorpen

Firdgum: realisatie ontmoetingsplein

In Firdgum wordt hard gewerkt aan een ‘ontmoetingsplein’. Deze komt tussen de Camstrawei, de Yeb Hettinga Skoalle (museum) en het zodenhuis. Het terrein is een archeologisch monument, dus bij alle graafwerkzaamheden moet advies gevraagd worden van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Op aanraden van de RCE is een archeologisch booronderzoek gedaan om te zien tot hoe diep de bodem al ‘verstoord’ is. Daaruit bleek dat de werkzaamheden geen bedreiging vormen voor de archeologische waarde van het terrein.

Tijdens de voorbereidingen van de uitvoer heeft de gemeente Franekeradeel de doorgaande Camstrawei heringericht. In de bebouwde kom is asfalt vervangen door klinkers, waardoor de weg straks een geheel vormt met het terrein van het museum en het zodenhuis. Hierdoor krijgt Firdgum een pleintje in het dorp waar bewoners en bezoekers kunnen verpozen. Op dit pleintje komt ook het stekje van kunstenares Paulien Ploeger.

Wijnaldum: ontwerp beleefobject

In Wijnaldum is men druk bezig om de maatregelen uit het plan van aanpak te concretiseren. Architect Nynke-Rixt Jukema ontwerpt samen met Smart Constructions BV een object waarmee de geschiedenis van Wijnaldum op een bijzondere manier beleefd kan worden. Het is uiteindelijk aan de dorpsbewoners om groen licht te geven.

Hallum: uitvoering en gesprekken woningbouw

Het Waddenfonds heeft het plan van aanpak voor Hallum goedgekeurd. Hierdoor kan het project in Hallum verder met het uitwerken van de ideeën. Voor de verbeelding van enkele belangrijke plekken in Hallum wordt samengewerkt met Keunstwurk. Ook zijn er gesprekken met woningbouwvereniging Wonen Noordwest Friesland. Zij zien kansen om bij toekomstige projecten de geschiedenis van Hallum als onderlegger te gebruiken, om zo de kwaliteiten van Hallum beter te benadrukken.

Boringen in dorpsterp en havenbuurt

Binnenkort starten de archeologen van het project nieuw veldwerk in Hallum. Er worden aanvullende boringen verricht om een zo compleet mogelijke rij boringen (een boorraai) te krijgen. Dit gebeurt in de terp en in het oude havenbuurtje aan de zuidwestkant. De wetenschappers willen weten hoe de terp is opgebouwd en in hoeverre de opbouw in het centrum verschilt van de terpranden. Ook doen ze onderzoek naar de opbouw en ouderdom van het havenbuurtje, en hoe dit zich verhoudt tot de terp zelf.

Kijkgaatjes op boerenerf

Ook op de planning van de archeologen staat tenslotte het graven van twee kleine ‘kijkgaatjes’ (proefputjes, ca. 1 x 2 m) op het erf van een boerderij ten noordwesten van het dorp. Archeoloog Johan Nicolay: “We willen graag weten hoe dergelijke huisplaatsen, waarvan er duizenden in Friesland liggen, zijn opgebouwd en of het met enkele kijkgaatjes mogelijk is voldoende vondsten te verzamelen om de begindatering van deze woonplaatsen te bepalen. Interessant is dat ze volgen op de eigenlijke terpen en vermoedelijk zijn aangelegd nadat de eerste zeewerende dijken in de 11e/12e eeuw vorm kregen. Daarbij werd de woonplaats, voor de zekerheid, toch nog iets opgehoogd.